БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД

ІМ.ПОЛІНИ РАЙКО

                                         

                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                              Загальними зборами учасників

                                                                                              Херсонського обласного благодійного

                                                                                              фонду  імені Поліни Райко

                                                                                               протокол № 1.

від 07 листопада 2016 р.

 

 

С Т А Т У Т

 

ХЕРСОНСЬКОГО    ОБЛАСНОГО    БЛАГОДІЙНОГО   ФОНДУ 

ІМЕНІ   ПОЛІНИ   РАЙКО 

( Нова редакція) 

м. Херсон

2016 р.

 

 

I. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

            1.1.Херсонський обласний благодійний фонд імені Поліни Райко (далі-Фонд) є  неприбуткова благодійною організацією, яка створена з метою надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів, сприянню розвитку і підтримки  культури та мистецтва, охорони культурної спадщини.

            1.2.Фонд набуває статусу юридичної особи  після його державної реєстрації у встановленому законодавством порядку, має власне майно та кошти, свою символіку, печатку і штамп зі своїм найменуванням, самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків.   

            1.3.Діяльність Фонду регламентується Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»» та іншими законодавчими актами і нормативними документами, що регулюють питання діяльності благодійних організацій, а також цим Статутом.

            1.4. Фонд самостійно визначає сфери, види, місце (територію), строки і бенефіціарів благодійної діяльності в установчих документах, благодійних програмах або інших рішеннях органів управління. Фонд  маює право створювати відокремлені підрозділи, бути засновником та учасником інших благодійних організацій, а також спілок, асоціацій, інших добровільних об’єднань, здійснювати спільну благодійну діяльність, а також мати інші права згідно із законом.

            1.5.Фонд будує свою роботу на принципах гласності, самоврядування, добровільності, законності, гуманності, спільності інтересів та рівності прав його членів.

     1.6.Фонд за видом благодійної організації є – благодійним фондом, який діє на підставі Статуту, має учасників та управляється учасниками, які не зобов’язані передавати Фонду будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності. Активи Фонду можуть формуватися учасниками та/або іншими благодійниками.

             1.7. Фонд прагне до співпраці з іншими благодійними організаціями.

             1.8.Фонд від свого імені може  набувати майнові та немайнові права, бути відповідачем та позивачем у суді, в інтересах досягнення статутних цілей укладати угоди як на території України, так і за її межами.

              1.9.Втручання органів державної влади та їх посадових осіб у діяльність Фонду, так само, як і втручання Фонду у діяльність органів державної влади та їх посадових осіб неприпустиме, за винятком  випадків, передбачених чинним законодавством.             

             1.10.Назва Фонду:

Повна — українською мовою  – Херсонський обласний благодійний фонд імені Поліни Райко.

Скорочена – ХОБФ імені Поліни Райко.


            

II. МЕТА,  ЦІЛІ,  СФЕРА  ТА ВИДИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  ФОНДУ


            2.1.Основною метою діяльності Фонду є: сприяння розвитку культури, відродженню та популяризації витворів мистецтва, історійко-культурних цінностей, забезпечення доступу всіх верств населення до культурних цінностей та художньої творчості.

            2.2.Для досягнення основної мети Фонд переслідує наступні цілі :

— сприяє практичному здійсненню всеукраїнських та місцевих програм національно-культурного розвитку, що спрямовані на збереження та відновлення витворів мистецтва;

— сприяє охороні та збереженню культурної спадщини, відновленню, збереженню та популяризації пам’яток мистецтва (будівель, пам’ятників на території області, що мають історичне та історико-культурне значення);

— сприяє реставрації, покращенню умов зберігання витворів мистецтва, що знаходяться у власності приватних осіб (родичів художників, поетів, музикантів, скульпторів тощо);

— сприяє поширенню знань щодо історичного минулого Херсонщини, її історичних та культурних пам’яток, творчих особистостей, що внесли свій внесок у скарбницю світової культури;

— сприяє підготовці та проведенню масових культурних заходів та свят;

— популяризує серед населення регіону роботи художників-початківців;

— надає допомогу талановитій творчій молоді;

— сприяє реалізації громадянами регіону найбільш цікавих проектів у галузі культури та мистецтва;                                                                                                                                                                

— надає благодійну допомогу багатодітним  та малозабезпеченим творчим особистостям;

— сприяє популяризації витворів мистецтва співгромадян з метою підняття престижу та авторитету регіону як в Україні, так і зі її межами;    

— розробляє та реалізує цільові благодійні програми,  які відповідають цілям та завданням

Фонду;

— співпрацює з громадськими об’єднаннями по всім напрямкам діяльності Фонду;

-засновує засоби масової інформації, підприємства і організації, займається видавничою діяльністю;

— пропагує діяльність Фонду;

— здійснює іншу діяльність, яка не суперечить чинному законодавству.    

    2.3.Сферою діяльності Фонду є — культура та мистецтво, охорона культурної спадщини.

          2.4. Фонд може здійснювати  благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного або кількох таких її видів:

         — безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;

— безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;

— безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;

— безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;

— благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;

— публічний збір благодійних пожертв;

— проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.      

  


3. ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

3.1 Метою Фонду не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.

3.2. На працівників Фонду поширюється законодавство про працю, загальнообов’язкове державне соціальне страхування та соціальне забезпечення.

3.3.Фонд самостійно визначає сфери, види, місце (територію), строки і бенефіціарів благодійної діяльності в установчих документах, благодійних програмах або інших рішеннях органів управління.

3.4.Фонд має право створювати відокремлені підрозділи, бути засновником та учасником інших благодійних організацій, а також спілок, асоціацій, інших добровільних об’єднань, здійснювати спільну благодійну діяльність, а також мати інші права згідно із законом.      

                                                                                                                                                                           

IV.УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ УЧАСНИКІВ ФОНДУ ТА ВИБУТТЯ З НЬОГО, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ФОНДУ


          4.1.Фонд має учасників та управляється учасниками, згідно положень цього Статуту.        

          4.2.Учасником  Фонду може бути особа віком з 18 років, яка виявила бажання сприяти реалізації мети та завдань Фонду та визнає цей Статут. Засновник Фонду автоматично є його учасником.                                                                                                                                                                 

          4.3.Заява про вступ подається до Правління Фонду і повинна містити: прізвище, ім’я та по батькові майбутнього учасника Фонду, місце проживання і місце роботи, або навчання, номери домашнього, або службового телефонів / за їх наявністю /, згоду дотримуватись положень цього Статуту.

           4.4.Прийом у Фонд здійснюється Правлінням, учасникам можуть бути видані посвідчення  Фонду, форму яких також затверджує Правління.

           4.5.Участь у  Фонді може бути припинено внаслідок:

-виходу з Фонду за поданою до Правління заявою;                                                                                                                                                             

-виключення зі складу Фонду (за рішенням Правління) за дії, що суперечать цілям та завданням Фонду або дискредитують його;

-смерті, або втрати дієздатності учасника.

           4.6 Учасники Фонду мають право:

-управляти Фонду;

-обирати та бути обраними у виконавчий та контролюючий органи Фонду;

-надавати пропозиції на розгляд виконавчого органу Фонду;

-оскаржувати дії та рішення виконавчого органу  до Загальних зборів Фонду.

           4.7.Учасники Фонду зобов’язані:

-виконувати положення цього Статуту;

-формувати активи Фонду;

-сприяти Фонду у здійсненні його статутних завдань.V. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ ФОНДУ ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ


         5.1.Органами управління Фонду є Загальні збори учасників, Правління і Наглядова рада.

         5.2.Вищим органом управління Фонду є загальні збори учасників, які складаються з учасників Фонду або уповноважених представників таких учасників.

         5.3. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Фонду.

         5.4. Загальні збори,  скликаються не менше, ніж один раз на чотири роки. Про скликання Загальних зборів  учасники Фонду мають  бути сповіщені не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх призначення. Позачергові Загальні збори Фонду можуть бути скликані на вимогу 1/10 учасників,  за рішенням Правління, Наглядової ради у тому ж порядку, що і чергові Загальні збори.

          5.5. Загальні збори є легітимними за умови реєстрації для участі в них більше 3/4 учасників Фонду, що перебувають на обліку. Рішення про внесення змін до Статуту, відчуження майна Фонду на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків його майна, та про припинення діяльності Фонду приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів, якщо інше не встановлено законом. Інші рішення приймаються Загальними зборами простою більшістю голосів, зареєстрованих учасників, які перебувають на обліку, відкритим голосуванням. Прийняття  рішень за допомогою засобів зв’язку не застосовується

          5.6. До виключної компетенції Загальних зборів учасників Фонду належить:

— внесення змін до Статуту;

-призначення або обрання та зупинення повноважень чи припинення повноважень (відкликання) членів Правління та Наглядової ради;

-визначення та затвердження основних напрямів діяльності Фонду, затвердження благодійної програми, бюджету та кошторису Фонду;                                                                                                                                      

-прийняття рішень про припинення діяльності Фонду

  5.7. Виконавчим органом Фонду є Правління, яке обирається на 4 роки. До його складу входять – Голова Правління, Заступник Голови Правління, член Правління. Правління є постійно діючим органом управління Фонду. Членами виконавчого органу можуть бути одна або декілька фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

  5.8.Правління діє від імені Фонду у порядку та межах повноважень, встановлених законом та установчими документами благодійної організації.


Правління:

  • приймає,  виключає та веде облік учасників Фонду;
  • виконує та здійснює контроль за виконанням рішень Загальних зборів;
  • розглядає та надає на затвердження Загальних зборів  кошторис витрат Фонду;  
  • приймає рішення про створення  відокремлених підрозділів  Фонду, затверджує їх плани роботи положення про їх діяльність;
  • затверджує ескізи печатки, штампів та символіки Фонду;
  • готує бюджет Фонду на наступний рік, надає його на затвердження Загальним зборам, приймає рішення про надання матеріальної, фінансової та іншої благодійної допомоги її набувачам в рамках благодійної програми.

         5.9. Засідання Правління проводиться за необхідністю, але не менше, ніж раз у квартал. Засідання правомочні у разі присутності на них Голови Правління. Рішення приймаються простою більшістю голосів. За наявності розбіжностей при прийнятті рішення, воно вважається прийнятим, якщо за нього проголосував Голова Правління.

         5.10.Голова обирається на Загальних зборах Фонду терміном на 4 роки.


         Голова Правління ( який одночасно є і Головою Фонду):

-головує на засіданнях Правління, підписує рішення, що приймаються Правлінням;

-у період між засіданнями Правління керує діяльністю Фонду, приймає оперативні рішення з питань надання благодійної допомоги її набувачам, інших поточних питань;

-без доручень представляє Фонд перед державними та громадським організаціями;

-має право підписувати всю офіційну документацію Фонду, від імені Фонду укладати угоди, контракти, видавати  доручення, відкривати розрахункові та інші рахунки в установах банків;

-приймає на роботу, звільняє та заохочує штатних працівників, накладає на них дисциплінарні стягнення;

-головує на Загальних зборах та звітує на них про діяльність Правління;

-видає накази та розпорядження.

        5.11.В разі необхідності Голова Правління власним розпорядженням може делегувати зазначені функції своєму Заступнику.

        5.12.Наглядова рада є органом управління Фонду, який в межах своєї компетенції, контролює і регулює діяльність виконавчого органу та здійснює інші функції, передбачені цим Статутом.

5.13.Членами Наглядової ради Фонду не можуть бути члени Правління

5.14.Наглядова рада, обирається Загальними зборами терміном на 4 роки. Наглядова рада складається з Голови та членів ради, які обираються на Загальних зборах.

         5.15.Наглядова рада здійснює контроль за цільовим використанням майна та коштів Фонду, ревізує фінансово-господарську діяльність Правління, а також  відокремлених підрозділів Фонду. Наглядова рада затверджує благодійні програми Фонду і контролює відповідність діяльності та використання активів Фонду її установчим документам.

         5.16. Наглядова рада проводить ревізії не рідше одного разу на рік, а також складає висновки  за звітами та балансами. Без висновку Наглядової ради, Загальні збори не мають  права затверджувати бюджет Фонду.

5.17. Наглядова рада Фонду має право зупинити повноваження будь-якого члена Правління до прийняття рішення Загальними зборами.        

         5.18.Члени Наглядової ради мають право брати участь у засіданнях Правління, у разі необхідності вимагати від керівництва надання усіх необхідних матеріалів та особистих пояснень.

5.19.Наглядова рада зобов’язана надавати Загальним зборам акти ревізій діяльності Правління, відокремлених підрозділів Фонду.

5.20.Член Правління та Наглядової ради не бере участі у прийнятті рішень стосовно:

  договорів або інших правочинів між Фондом та цим членом  або пов’язаною з ним особою;

  спорів між Фондом та цим членом  або пов’язаною з ним особою;

— звільнення цього члена або пов’язаної з ним особи від майнової відповідальності перед Фондом.

5.21.Члени органів управління Фонду або пов’язані з ними особи не мають права одержувати позики або кредити та забезпечення таких позик або кредитів (застава, порука тощо) від Фонду.

5.22. Бенефіціарами благодійних програм не можуть бути учасники (засновники) та члени органів управління Фонду.

5.23.Члени органу управління Фонду несуть солідарну відповідальність за дії або бездіяльність цього органу, що заподіяли збитки благодійній організації внаслідок порушення цього Закону.

5.24.Члени органів управління Фонду можуть укладати договори страхування цивільної відповідальності щодо відшкодування шкоди, завданої ними благодійній організації. VI. ДЖЕРЕЛА АКТИВІВ (ДОХОДІВ ) ФОНДУ, ПОРЯДО КОНТРОЛЮ І ЗВІТНОСТІ   


        6.1. Фонд має право власності та інші речові права на кошти, цінні папери, земельні ділянки, інше нерухоме та рухоме майно, а також нематеріальні активи, якщо інше не встановлено законом або установчими документами. Фонд відповідає по своїм зобов’язанням усім майном, що йому належить, на яке у відповідності з чинним законодавством може бути накладене стягнення. Учасники Фонду не відповідають по його зобов’язанням, як і Фонд не відповідає по зобов’язанням своїх учасників. 

        6.2.Джерелами активів (доходів) є :

-публічний збір благодійних пожертв;

— управління благодійними ендавментами;

-проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом;

-благодійні внески засновника та інших благодійників;

-благодійні внески та пожертвування, що мають цільовий характер (благодійні  гранти), надані фізічними та юридичними особами в грошовій та натуральній формі;

-надходження від проведення благодійних  компаній по збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів з реалізації майна та пожертвувань, які надійшли від благодійників;

-надходження від спільної благодійної діяльності;

-надходження від інших джерел, не заборонених чинним законодавством.                                                                  

       6.2. Забороняється розподіл отриманих доходів ( прибутків) або їх частини серед учасників Фонду, працівників ( крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних  з ними осіб.

        6.3.Доходи (прибутки) Фонду використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання , реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами Фонду.

6.4.Розмір адміністративних витрат Фонду не може перевищувати 20 відсотків доходу цієї організації у поточному році. Витрати, пов’язані з управлінням благодійними ендавментами, включаються до адміністративних витрат благодійної організації, якщо інше не встановлено законом або правочином між Фондом та благодійником.

6.5.Контроль за використанням майна та коштів Фонду здійснює Наглядова рада у порядку, передбаченому цим Статутом.

6.6.Благодійник або уповноважені ним особи мають право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійної пожертви, у тому числі на користь третіх осіб.

6.7.Благодійники або їх правонаступники мають право у встановленому законодавством порядку змінити бенефіціарів благодійної пожертви у разі порушення цілей, строків та порядку використання такої пожертви або її частини.

6.8.Фонд складає та подає фінансову, статистичну та іншу обов’язкову звітність у порядку, встановленому законом.

6.9.Правочини між Фондом та благодійниками можуть визначати порядок складення та надання спеціальних звітів для окремих благодійників або їх правонаступників про використання наданих ними активів.

6.10. Інформація про структуру та розмір доходів і витрат Фонду, а також умови використання його активів для благодійної діяльності не є конфіденційною інформацією або комерційною таємницею.

6.11.Звітність Фонду може містити інформацію про особу благодійників або бенефіціарів за умови згоди благодійників, бенефіціарів або їх правонаступників чи законних представників, якщо інше не визначено законом.

                                                                


VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ


         7.1.Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту Загальні збори  приймають за пропозицією Правління Фонду 3/4 голосів присутніх учасників Фонду. Загальні збори є правомочними за умови реєстрації для участі в них більше 3/4 учасників Фонду, що перебувають на обліку.


                        

VIII. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ


     8.1. Фонд припиняє свою діяльність за рішенням Загальних зборів, якщо за це рішення  проголосувало більше 3/4 (трьох чвертей) присутніх учасників, які перебувають на обліку. Загальні збори є правомочними  за умови реєстрації для участі в них більше 3/4 учасників Фонду, що перебувають на обліку.

8.2. Фонд може припинити свою діяльність в результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

     8.3. У разі припинення Фонду ( у разі його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

     8.4. Після прийняття рішення Загальними зборами  про припинення (ліквідацію) Фонду, Загальні збори створюють Ліквідаційну комісію.  Ліквідація Фонду відбувається відповідно до порядку і вимог чинного законодавства.

     8.5.Підстави для прийняття судом рішення про ліквідацію благодійної організації визначаються законом. Якщо рішення про ліквідацію Фонду прийняте в судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов’язані з його ліквідацією, вирішуються відповідно до рішення суду.

                             

   

© Херсонський обласний благодiйний фонд імені Поліни Райко

Україна, 73000, Херсон, пр. Ушакова 51, кв. 8.

Тел .: +8 (0552) 220-391, +038 050 9216982

E-mail: slavamashnizkiy@gmail.com

ЄДРОУП 33277751

visa